หน้าหลัก


 

                                                                                                   

                                                                    นายสหพล  แสนปากดี  กศ.ม.  
                                                                                                                ผู้อำนวยการ    

  

                                       เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557         
                                                   12  พฤษภาคม 2557
                                                    

 เตรียมการเลือตั้ง  "สภานักเรียน"    

                  

กิจกรรมตักบาตรที่โรงเรียน ทุกๆวันพระ .
โดย..นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ที่ผ่านการประเมิน
และได้รับการรับรองให้เป็น "โรงเรียนดีศรีตำบล" เมื่อ 24  มิถุนายน 2556

พอ ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง(วิทย์ ป.1)

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง(สุขฯ ป.1)
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง(วิทย์ ป.6)

ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง (ไทย ป.5)
ตัวอย่างแผนเศรษฐกิจพอเพียง(อังกฤษ ป.4)
ประกาศสอบราคา.doc 
         
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภณฑ์
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สถานที่


ข่าวดี  นักเรียน สร้างชื่อเสียงคว้า"เหรียญเงินระดับภูมิภาค  การแข่งขัน GSP" <อ่านต่อ>

ติดต่อเรา


พบผู้บริหาร


โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ให้เป็นโรงเรียนที่รับผิดชอบหลายกิจกรรม ดังนี้
1.โรงเรียนเพื่อนเด็ก ปี พ.ศ. 2545
2. โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นเมื่อเดือน มิถุนายน 2552
3. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
4. โรงเรียนปลอดเหล้า บุหรี่
กิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้จัดเพื่อสนองนโยบายฯได้ดีหลายกิจกรรมได้รับเชิญให้ไปจัดนิทรรศการ เป็นวิทยากร บางกิจกรรมได้เข้าประกวดได้รับรางวัลระดับภาค เช่น กิจกรรมการถนอมอาหาร เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมเด็กกล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอของกรมจัดหางาน เหรียญทองระดับภาค กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรม ของคุรุสภา เหรียญทองระดับภาค

กิจกรรมดังกล่าวเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายผลสู่ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้มีนิสัยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการรับรองจาก สมศ รอบ 2 ในระดับดีมาก 13 มาตรฐาน ดี 1 มาตรฐาน (แบบก้าวกระโดด) นอกจากนี้โรงเรียนยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ทำเพื่อส่งเสริมให้เด็กหารายได้ระหว่างเรียน เช่น ไข่เค็มสมุนไพร เลี้ยงปลาสวยงาม เพาะไรแดง สารชีวภาพ ฯลฯ

โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเป็นวันแรกของการเร่ิ่มต้นการเรียนการสอน ซึ่งครูทุกคนทุกชั้นได้ดำเนินการเตริียมการเรียบร้อยแล้ว

เปิดเรียนวันแรกนักเรียนทุกคนจะได้พบครูคนใหม่ ซึ่งเป็นครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้มาสอน คือนายประยงค์  ทวีวงศ์ เป็นเวลา
3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 โดยใช้งบไทยเข้มแข็ง

อีกเรื่องหนึ่งที่โรงเรียนกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ โรงเรียนกำลังพัฒนาเร่งรัดคุณภาพการศึกษาโดยได้รับงบประมาณไทยเข้มแข็งให้สรรหาครูสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกำลังประกาศรับสมัครเป็นครั้งที่สองแล้ว

นอกจากนี้ยังมีข่าวดีที่จะฝากบอกท่าน ขอเป็นเดือนหน้าก็แล้วกันนะครับ
สวัสดีครับ

กิจกรรม


 

ข้อมูลนักเรียน


 จำนวนนักเรียนพิการด้อยโอกาส ปี 2554
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2554

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2555

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2556

เกียรติประวัติ


กำลังดำเนินการ

ข่าวและบทความ


 
   ทัวร์ดอย ชมดอกไม้เมืองหนาว  รายละเอียด  ไฟล์


***พระราชบัญญัติบัตรประชาชน***

กระดานถามตอบ